subsidie jeugdinfrastructuur

Het stadsbestuur kan niet elk jeugdwerk onderbrengen in lokalen eigendom van de stad. Daarom krijgt het jeugdwerk dat zelf in haar accommodatie moet voorzien, de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor nieuwbouw, het verbouwen of renoveren van haar lokalen of infrastructuurwerken


VOLGENDE INVESTERINGEN KOMEN IN AANMERKING:

 • Nieuwbouw
 • Verbouwingen
 • Renovatiewerken
 • Infrastructuurwerken (bijv afdak, terras)
   

VOORWAARDEN

 • aanvrager is een erkende Hasseltse jeugdvereniging. (Dit is een jeugdvereniging die voldoet aan de voorwaarden van het algemeen jeugdsubsidiereglement & hun erkenning jaarlijks opnieuw aanvraagt).
 • Eenzelfde jeugdwerk kan per jaar slechts één aanvraag indienen.
 • Deze subsidie kan enkel toegekend worden aan jeugdwerk met lokalen waarvan het stadsbestuur geen eigenaar is. Dit kunnen zowel gehuurde als lokalen in eigendom zijn + jeugdwerk beschikt over een gebruiksrecht van minimum 5 jaar vanaf de renovatie + de afgedwongen huurvoorwaarden van voor de renovatie, blijven voor minstens 5 jaar behouden
 • Enkel werken die nodig zijn om de werking van het jeugdwerk te garanderen en die het doel van het jeugdwerk nastreven, komen in aanmerking voor subsidiëring. De werken moeten tevens een herwaardering geven aan de bestaande gebouwen.
 • In de aanvraag staat een duidelijke omschrijving, een motivatie en een gedetailleerde kostenraming van de uit te voeren werken, vertrekkende vanuit de bestaande toestand.
 • Indien er stedenbouwkundige of andere vergunningen moeten afgeleverd worden om zodoende in orde te zijn met de wettelijke bepalingen, moeten deze ook in de subsidieaanvraag als bijlage toegevoegd worden.
 • Reeds uitgevoerde werken komen niet in aanmerking

BEDRAG

 • Het subsidiebedrag bedraagt per bouwaanvraag maximum 25.000 euro (BTW inclusief)
  • Indien de vereniging de werken zelf uitvoert = 100 % van de bewezen uitgaven (facturen)
  • Indien de werken uitgevoerd worden door een firma = 50% van de bewezen uitgaven (facturen).
    

TIMING

 • Timing is afhankelijk van het bedrag van de investering:
  • investeringen < 1500 euro= indienen minstens 2 maanden voor de start van het project.
  • investeringen > 1500 euro = indienen uiterlijk tegen 31 augustus 2015Opgelet! de werken mogen pas uitgevoerd worden in 2016. (dus je moet minimum 6 maanden wachten)

AANVRAAG

 • Dit aanvraagformulier moet je digitaal invullen & mailen naar jeugdsubsidies@hasselt.be
 • verplichte bijlagen (als pdf bestand toegevoegd in dezelfde mail):
  • prijsoffertes van 3 verschillende firma’s (als je een subsidie vraagt boven de 5000 euro (excl. BTW))
  • stedenbouwkundige of andere vergunningen voor de geplande infrastructuurwerken (indien wettelijk vereist)


 PROCEDURE

 • stap 1= De aanvraag wordt digitaal verstuurd met verplichte bijlagen binnen de gestelde termijn aan de stedelijke jeugddienst Hasselt.
 • stap 2 = De subsidieaanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de jeugdraad + college van burgemeester en schepenen.  
 • stap 3= De aanvrager wordt op de hoogte gebracht of de aanvraag al dan niet aanvaard werd. Bij goedkeuring wordt ook meteen het maximaal voorziene subsidiebedrag + verdere richtlijnen en criteria waaraan het jeugdwerk zich dient te houden bij de realisatie van het dossier vermeld.
 • Stap 4= werken mogen gestart worden (dus na schriftelijke bevestiging dat de toelage werd goedgekeurd voor werken boven 1500 euro)
 • Stap 5= na beëindiging werken is er een bezoek door stadsdiensten ter plaatse
 • Stap 6= opstellen eindafrekening & uitbetaling subsidie
   

UITBETALING SUBSIDIE

 • Bij goedkeuring van de aanvraag, ontvangt de aanvrager 75% prefinanciering en dit op basis van de meest gunstige prijsofferte. (geen prefinanciering zonder de vereiste stedenbouwkundige of andere vergunningen)
 • Na uitvoering van de werken, moet de aanvrager alle facturen en betalingsbewijzen inscannen + mailen deze door naar jeugdsubsidies@hasselt.be
 • Vervolgens zal er door de stadsdiensten een eindcontrole ter plaatse gebeuren.
 • Vervolgens wordt de overige 25% van het voorziene subsidiebedrag gestort.
   
 • Opgelet! Indien blijkt dat na uitvoering van de werken de reële kost kleiner is dan het bedrag van de prefinanciering, dient het resterend budget terug betaald te worden aan het stadsbestuur. De terugbetaling gebeurt binnen de drie maanden na beëindiging van de werken.
 • Opgelet! Indien er onregelmatigheden worden vastgesteld bij de uitvoering van de gevraagde werken (bijv. illegaal bouwen, andere werken uitvoeren dan de gevraagde, …) voordat de subsidie volledig betaald is, dan wordt deze niet verder uitbetaald en wordt de 75% prefinanciering volledig terug gevorderd. Bij volledige uitbetaling van het subsidiebedrag wordt de volledige som teruggevorderd. De terugvordering van de subsidie moet binnen de 3 jaar na uitkering gebeuren.


MEER INFO
Jeugddienst stad Hasselt - Groenplein 1 (4e verdieping) - 3500 Hasselt
Tel: 011 23 94 20 | E-mail: jeugdsubsidies@hasselt.be